ÎN ATENȚIA MEMBRILOR AFILIAȚI! AJF Alba face precizări referitoare la contractele de activitate sportivă, încheiate între cluburi și jucători!

În scopul îmbunătățirii activității organizate și desfășurate de Asociația Județeană de Fotbal Alba, supunem atenției dumneavoastră înscrisul identificat ca fiind “Contractul de activitate sportivă – model cadru”, pe care vă recomandăm să îl luați în considerare, ca instrument juridic de lucru, necesar reglementării relațiilor de colaborare dintre participanții la activitatea sportivă (sportivii legitimați) și structurile sportive, legal constituite și recunoscute oficial, care dețin calitatea de membrii afiliați la Asociația Județeană de Fotbal Alba. Facem precizarea și vă rugăm să rețineți faptul că acest Contract de activitate sportivă – model cadru AJF Alba, a fost întocmit în vederea respectării dispozițiilor Legii Educatiei Fizice și Sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare și a fost supus analizei Biroului Executiv al Asociației Județene de Fotbal Alba, fiind un document de lucru util în activitatea pe care o desfașurați. Acesta poate fi modificat și adaptat, conform Regulamentului de Ordine Interioară, respectându-se modelul cadru emis de MTS și MMJS prin ordinul nr. 631/890/2017. Contractul de activitate sportivă încheiat între structurile sportive şi persoanele prevăzute la art. 671 alin.1 din lege va cuprinde cel puţin următoarele clauze privind: activitatea cu caracter sportiv ce face obiectul contractului; durata contractului (ore, zile, luni sau ani, după caz, în concordanţă cu regulamentele federaţiilor sportive naţionale din ramură de sport respectivă); valoarea drepturilor băneşti acordate persoanelor prevăzute de art.671 alin.1 din lege drept contravaloare pentru activitatea sportivă prestată şi modalităţile şi termenele de plată; drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv cele prevăzute de regulamentele federaţiilor sportive de ramură şi regulamentele structurilor sportive; condiţiile încetării contractului; răspunderea părţilor şi soluţionarea diferendelor apărute, inclusiv organismele jurisdicţionale competente; locul, data încheierii contractului, numărul de exemplare originale, modalităţile de comunicare între părţi.

– ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 38/2017 din 18 mai 2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 403 din 29 mai 2017.

-Ordinul MTS MMJS nr. 631/890/2017 – aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă.  – “Sportivii de performanță, care au contract de activitate sportivă, se pot înregistra la organul fiscal competent prin depunerea Formularului 070 – Declarație de înregistrare fiscală/declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular reglementat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3698/2015, nefiind necesară autorizarea activității sportive desfășurată de către aceștia. (Ministerul Finanțelor Publice)”. (sursa ajfalba.ro)

Lasă un răspuns

Închideți meniul